ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
pro školní rok 2024/2025 1. zápis k předškolnímu vzdělávání vyhlašují školy dle §34 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 2. dle §34 odst. 1 školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let

 3. děti mladší 3 let nemají na přijetí do mateřské školy právní nárok

 4. školní docházka do předškolního zařízení (mateřské školy či přípravné třídy v základní škole) je pro dítě povinná od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dosáhne pátého roku věku

 5. zápis pro následující školní rok se koná ve dnech 2. až 12. května 2024

 6. zápis proběhne elektronicky bez osobní přítomnosti zákonných zástupců dětí a dětí ve škole

 7. dítě může být do mateřské školy přijatou pouze v případě, že absolvovalo povinná očkování - toto musí být prokazováno potvrzením dětského lékaře (potvrzení nebude požadováno u dětí, pro které je docházka do mateřské školy povinná - pětileté a starší)

 8. formulář pro potvrzení lékaře si budete moci vytisknout společně s přihláškou po zapsání dítěte do školky (pokud potřebujte navštívit lékaře dříve, formulář si stáhněte po kliknutí ZDE)

 9. průběh zápisu se řídí školským zákonem (viz ZDE), vyhláškou města Ostrov č.3/2020 o spádovém obvodu mateřských škol (viz TADY), školním řádem mateřské školy obsahujícím v bodě 6.6. kritéria pro přijímání dětí (viz ZDE), a zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád)

 10. pokyny k zápisu:

  • od 2. do 12. května 2024 kliknete níže na tlačítko zapsat dítě do mateřské školy a vyplníte požadované osobní údaje

  • nejpozději do 12. května 2024 dodáte jedním z níže uvedených způsobů žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a potvrzení lékaře o očkování:

   • do datové schránky školy (škola má datovou schránku g99wij3)

   • poštou na adresu školy - ZŠ a MŠ, Myslbekova 996, 363 01 Ostrov

   • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu reditel@zsamsostrov.cz
    (podle správního řádu není možno použít prostý e-mail bez elektronického podpisu)

   • osobně - vhozením do schránky na dveřích do základní školy

  • pokud by bylo podání žádosti učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů - v případě, že toto nebude provedeno, žádost je neplatná

  • pro vyřízení žádostí je nutné mít e-mailovou schránku

  • zákonní zástupci dětí, kteří nemají přístup na internet nebo nemají k dispozici tiskárnu, kontaktují telefonicky paní sekretářku na telefonu 777661337 kvůli zpřístupnění počítače s internetem a tiskárnou v budově školy

 11. každému zapsanému dítěti bude přiřazeno identifikační číslo - tento číselný kód slouží k identifikaci žadatelů v seznamu přijatých a nepřijatých dětí na webu školy a dveřích do školy (výsledek zápisu vám bude současně zaslán e-mailem)zapsat dítě do mateřské školy
(možno od 2. do 12.5.2024)


VIDEONÁVOD